teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Markfrågor, parker och lekplatser

KOMMUNENS MARK - EN RESURS FÖR ALLA

En del av den mark som finns i Fagersta och i samhällena runt omkring ägs av Fagersta kommun. Huvudprincipen är att kommunens mark ska vara tillgänglig för alla och långsiktigt säkerställa medborgarnas tillträde till marken genom allemansrätten. Det ska även finnas möjlighet för djur- och växter att trivas på kommunens mark. Vad man dock inte får göra, men som vi inom NVK som förvaltar Fagersta kommuns mark ändå ser förekommer, är att kommunal mark tas i anspråk för eget ändamål.

Exempel på eget ändamål kan vara staket, uteplats, kompost, vedupplag, uppställning av båt, bil, husvagn eller att man bygger ett mindre skjul på kommunens mark utanför den egna tomten. Det handlar inte alltid om medvetet olovligt nyttjande, men bidrar stegvis till att sudda gränsen mellan den privata tomtmarken och de områden allmänheten ska ha tillträde till och detta skapar en osäkerhet. Som fastighetsägare ansvarar man för att ta reda på var tomtgränsen går.

Det är heller inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall på kommunens mark. Detta avfall ska istället lämnas på återvinningscentral. Att hämta olovligt dumpat avfall innebär en kostnad för kommunen – pengar som skulle kunna användas mycket bättre.

VAD SÄGER LAGEN?

Enligt brottsbalken får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet gäller även kommunalägd mark. Att ta annans mark i anspråk är i lagens mening detsamma som egenmäktigt förfarande. Plan- och bygglagen ger möjlighet att i en detaljplan skapa så kallad allmän platsmark, vilket här kallas allmän mark. Planlagd naturmark är ett exempel på allmän platsmark. Detta innebär att marken har reserverats för allmänhetens behov eller som en allmän zon mellan bostäder.

Om kommunen gör en tillsyn och upptäcker att mark har annekterats kontaktas fastighetsägaren för återställande av marken. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder komma att vidtagas.


Här kan du läsa hur mark- och fastighetsfrågor handläggs i kommunerna.

Köp och försäljning av fastigheter

Försäljnings- och förvärvsärenden beslutas av respektive kommuns kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, men handläggs av NVK, utom när det gäller försäljning av småhustomter i Fagersta som handläggs av kommunledningskontoret. NVK handlägger således köp och försäljning av bostadsfastigheter, verksamhetsfastigheter, industrimark och industritomter samt förändring av kommunens markreserv.

Nyttjanderätt till mark

Norberg: Avtal om nyttjanderätt till kommunens mark, till exempel arrenden, servitut med mera handläggs av NVK:s fastighetsavdelning.

Fagersta: Avtal om nyttjanderätt till kommunens mark, till exempel arrenden, servitut med mera handläggs av kommunen. Avseende mark i Fagersta kommun är det alltså kommunkontoret som du i första hand ska kontakta.

Norberg och Fagersta: Rättighet att nyttja gatu- och parkmark söks hos polismyndigheten. Se vidare under rubriken "Gator och trafik/Upplåtelse av offentlig plats". För mer information kontakta vår utredningsingenjör.

Upplåtelse av kommunal mark för enskild avloppsanläggning

Avtal om upplåtelserätt till kommunens mark för enskild avloppsanläggning handläggs av NVK:s fastighetsavdelning när det gäller Norbergs kommun. När det gäller Fagersta handlägger kommunkontoret upplåtelsen.

Avgift för kommunal mark för enskild avloppsanläggning finns i bilagan nedan.

Skogsförvaltning

NVK förvaltar Fagersta och Norbergs kommuns skogar. Den praktiska skötseln av skogsmarken handläggs av NVK:s naturvårdshandläggare..

Förhyrning

NVK handlägger förhyrning av lokaler för kommunernas behov.

Tomträtter

Tomträtter i Fagersta handläggs av Fagersta kommun, se under rubrik "lediga tomter i Fagersta kommun". I Norberg kontaktas NVK:s fastighetsavdelning för mer information om tomträtter i Norbergs kommun.

Skötselplan för tätortsnära naturmark i Fagersta

Läs om skötselplanen i dokumentet till höger.

Sidansvarig:


Senast ändrad:

Scrolla upp